รายวิชาที่ขอเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

รายวิชาที่ขอเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รายวิชาที่ขอเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ได้มีโอกาสสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และแผนการเรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
โดยมีรายวิชาที่เปิดสอนตามลิงก์ใต้โพสต์