สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตั้งจุดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix It Center)

(ข่าว ปชส. (เพิ่มเติม…)

Read More

เลขาฯ สอศ. ตรวจเยี่ยมแผนกวิชาช่างอากาศยาน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ (เพิ่มเติม…)

Read More

เลขาฯ สอศ. ติดตามการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

(ข่าว ปชส. (เพิ่มเติม…)

Read More

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเด็กและเยาวชน

(ข่าว ปชส. (เพิ่มเติม…)

Read More

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการตั้งจุดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center )

(ข่าว ปชส. (เพิ่มเติม…)

Read More

ารประเมินพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม…)

Read More

พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายการหนังสือเรียน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน (เพิ่มเติม…)

Read More

คณะครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยสอดท่อหายใจ Laryngoscope

(ข่าว ปชส. (เพิ่มเติม…)

Read More

แบบติดตามผู้สำเร็จการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แบบติดตามผู้สำเร็จการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศ การลงทะเบียนฝึกงาน ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 ทวิภาคี

ประกาศจาก (เพิ่มเติม…)

Read More

ศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล Digital Media Development Center

ศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล Digital Media Development Center

Read More

กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer Vaccine)

กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer (เพิ่มเติม…)

Read More

อศจ.อุบลฯ แสดงความิยนดีผู้ว่าฯ คนใหม่

(ข่าว ปชส.วท.อบ. วันนี้) วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชั้น ปวช.

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read More

เอกสารงานทะเบียน

(เพิ่มเติม…)

Read More

ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไวพจน์ ศรีธัญ (เพิ่มเติม…)

Read More

ข่าวประกาศ

แบบติดตามผู้สำเร็จการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แบบติดตามผู้สำเร็จการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ การลงทะเบียนฝึกงาน ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 ทวิภาคี

ประกาศจาก (เพิ่มเติม…) read more

กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer Vaccine)

กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer (เพิ่มเติม…) read more

รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชั้น ปวช.

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

เอกสารงานทะเบียน

(เพิ่มเติม…) read more

การจัดทำแบบสำรวจยินในการฉีดวัคซีน Pfizer

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 👉การจัดทำแบบสำรวจยินในการฉีด (เพิ่มเติม…) read more

แจ้งนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 ที่ยังไม่ได้รับเงิน 1,130 บาท

แจ้งนักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 (เพิ่มเติม…) read more

การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ (Online)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กำหนดระยะเวาลการยื่อนผ่อนผันการ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ แจ้งการโอนเงินเรียนฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน

ประกาศจาก (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

เรื่อง การจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

ประกาศจากงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็น (เพิ่มเติม…) read more

รวจสอบสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

สำนักงาน (เพิ่มเติม…) read more

ขั้นตอนดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานการรับเงินดังนี้

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ จากงานการเงิน เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียน ทราบเกี่ยวกับการรับเงินเรียนฟรี 15 ปี

ขอแจ้ง (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ๒ แผนกวิชาเทคโนโนยีคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ๒ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวด (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวด (เพิ่มเติม…) read more

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม…) read more

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม…) read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนตุลาคม 2564

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2564

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนกันยายน 2564

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนกันยายน 2564

read more

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแผน (เพิ่มเติม…) read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษ 2564 (เพิ่มเติม2)

read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด