รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1)

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1)

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ***ให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศ ติดต่องานทะเบียนโดยด่วน***

ดาวน์โหลดไฟล์ 1. ระดับปวช.     2.ระดับปวส.