ประกาศจากงานทะเบียน

ประกาศจากงานทะเบียน

ประกาศจากงานทะเบียนให้นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ นำส่งที่งานทะเบียน

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563