ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567
ตามที่วิทลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ไว้แล้วนั้น บัดนี้การรับสมัครและการคัดเลือก ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยจะแนบลิงก์เอกสารผลการคัดเลือกไว้ในโพสต์และช่องคอมเม้นต์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)