ประกาศการเปลี่ยนแปลงและงดการปัจฉิมนิเทศ

ประกาศการเปลี่ยนแปลงและงดการปัจฉิมนิเทศ

-ประกาศการเปลี่ยนแปลงและงดการปัจฉิมนิเทศ
-แจ้งเรื่องการแต่งกาย
-ตารางการเข้ารับการอบรม