วท.อุบลฯ ต้อนรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Partnership Agreement: DEPA)

วท.อุบลฯ ต้อนรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Partnership Agreement: DEPA)

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติต้อนรับ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนดิจิทัล นายภาคภูมิ เอี่ยมจิตกุศล หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจอาวุโส นายรัฐพล นพวงศ์ ณ อยุธยา นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส สำนักงานสาขาอุบลราชธานี และคณะเดินทางจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Partnership Agreement: DEPA) ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและ IoT (DEPA 431) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายนิสิต ตันติวัฒนไพศาล ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกวิชา ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษา เข้าร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและ IoT (DEPA 431)