กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 9 มิถุนายน 2565

กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 9 มิถุนายน 2565

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติให้โอวาทแก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ (เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ที่ผ่านมา ซึ่งในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นวันที่สี่ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู บุคลากร และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้โอวาทเกี่ยวกับ การเช็กชื่อเข้าแถวหน้าเสาธงผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา (Student Care) และการดูแลรักษาความสะอาดภายในสถานศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด