การสัมภาษณ์คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนโครงการทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี

การสัมภาษณ์คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนโครงการทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔เวลา ๑๓.๐๐ น. นายณัฐวัฒน์ ฤทธิมนตรี หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนโครงการทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ (ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๕) และนักศึกษา ระดับ ปวส.๒ (ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๑) ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี