โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี รุ่น ๖ ให้กับนักเรียนที่สนใจรับทุนการศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี รุ่น ๖ ให้กับนักเรียนที่สนใจรับทุนการศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๑.๐๐ น. บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด เข้ามาแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี “ โครงการ
สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี รุ่น ๖ ” ให้กับนักเรียนที่สนใจรับทุนการศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแรงงาน สร้างอาชีพให้กับเยาวชนในพื้นที่ ที่มีความรู้ความสามารถให้มีอาชีพที่มั่นคงและมีคุณภาพที่ดีต่อไป