การประชุมนวัฒกรรมเทคโนโลยีบัญฑิตเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

การประชุมนวัฒกรรมเทคโนโลยีบัญฑิตเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๗ กันยายน๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมวิชาการนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “นวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิตเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Google meet โดยมี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูที่สนใจเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ ในการสร้างเครือข่ายงานวิจัย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพต่อไป