สอจ.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันโปลีเทคนิคไฟฟ้ากว่างสี (Guangxi Electrical Polytechnic Institute)

สอจ.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันโปลีเทคนิคไฟฟ้ากว่างสี (Guangxi Electrical Polytechnic Institute)

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันโปลีเทคนิคไฟฟ้ากว่างสี (Guangxi Electrical Polytechnic Institute) นำโดย Mr. ZHAN NIANYUAN Vice President of Guangxi Electrical Polytechnic และคณะ ที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมหารือการจัดการศึกษาในระบบทวิวุฒิไทย-จีน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ โดยมี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ว่าที่ ร.ต. อัครวินท์ พละศักดิ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้มีความสอดคล้องระหว่างวิทยาลัยในประเทศไทยและวิทยาลัยในประเทศจีนต่อไป