ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การติดต่อรับคำร้องขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การติดต่อรับคำร้องขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่องการติดต่อรับคำร้องขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทนห้อง นักเรียน – นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ที่คาดว่าจะจบการศึกษา ติดต่อรับคำร้องขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565ได้ที่ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ