ประกาศจากงานแนะแนวรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เข้ารับการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

ประกาศจากงานแนะแนวรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เข้ารับการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565