วท.อุบลฯ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ อุบลราชธานี จัดโครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ในโรงเรียนเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ อุบลราชธานี จัดโครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ในโรงเรียนเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย นางสุภัดสา ศิริชนะ หัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ในโรงเรียนเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแสด ซึ่งดำเนินการจัดโครงการโดยงานป้องกันควบคุมโรค ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายประสพ สารสมัคร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ อุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง มีทักษะในการปฏิเสธเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิตต่อไป