สอจ.อุบลฯ จัดการแข่งขันทักษะวิขีพ “ทักษะความรู้ทางการเงิน” (Fin. ดี We Can Do!!!)

สอจ.อุบลฯ จัดการแข่งขันทักษะวิขีพ “ทักษะความรู้ทางการเงิน” (Fin. ดี We Can Do!!!)

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด พร้อมให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะความรู้ทางการเงิน” (Fin. ดี We Can Do!!!) งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายทัศนัย ธรรมวงษา นางสาวเพชรชมภู สุทธิเดช อาจารย์วิชดา ลิวนานนท์ชัย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ทางการเงินให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู เป็นการยกระดับทักษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ และเก็บข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผลวิเคราะห์ด้านการเงินและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป