วท.อุบลฯ สัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ สัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ หน่วยงานต่าง ๆ และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่มีความประพฤติดี ช่วยเหลือสังคม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้มีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์พิจารณาทุนอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี