แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายวิเชียร กำทอง หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วัดหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.๑ และระดับชั้น ปวส.๑ เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา โดยอาศัยสื่อการสอนที่แปลกใหม่ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขต่อไป