การอบรม เรื่อง แนวทางและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และ แนวทางและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)

การอบรม เรื่อง แนวทางและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และ แนวทางและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้เกียรติเข้าร่วมการอบรม เรื่อง แนวทางและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และ แนวทางและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ในการนี้ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมี นายอิทธิพล สุขเติม หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการใดๆ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกด้วย