ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับปวช.

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับปวช.

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชายและนายกายสิทธิ์ นามลาด ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน เป็นครูผู้ควบคุม นำนายวัชรพล โสภาพรม นักเรียน ระดับชั้นปวช.๑ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ตัวแทนนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับปวช. ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง ซึ่งผลจากการแข่งขันปรากฏว่า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในระดับเหรียญทอง นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง