ประกาศเรื่อง การโอนเงินค่าเบ่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.

ประกาศเรื่อง การโอนเงินค่าเบ่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.

ประกาศเรื่อง การโอนเงินค่าเบ่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.