เทคนิคการเรียนรู้ด้วย Active Learning ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

เทคนิคการเรียนรู้ด้วย Active Learning ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเรียนรู้ด้วย Active Learning ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี” ดำเนินการโดยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๒ ท่านได้แก่ ดร.วิไลวรรณ พรมสีใหม่ และ ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จำนวน ๑ ท่าน คือ นางณชิตา เถาว์โท ซึ่งโครงการอบรมนี้แบ่งออกเป็น ๒ รุ่น โดยรุ่นที่ ๑ จะดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ และรุ่นที่ ๒ จะดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนต่อไป