กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันที่ 21 กรกฎาคม

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันที่ 21 กรกฎาคม

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสุภาพร ไชยชนะ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ ให้เกียรติให้โอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยเน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของการเป็นนักเรียน การให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง การช่วยกันรักษาความสะอาดภายในโรงอาหาร รวมทั้งบริเวณโดยรอบวิทยาลัย และการฝึกฝนพัฒนาด้านทักษะซอฟท์สกิล (Soft Skills) ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญของผู้นำและคนทำงานยุคใหม่ ที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความสำเร็จในงานตามที่องค์กรมุ่งหวังต่อไป ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างพร้อมเพรียง