ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.๑ และ ปวส.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.๑ และ ปวส.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

จากเดิม ระดับ ปวช.๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม๒๕๖๔ ระดับปวส.๒ วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยเลื่อนการปฐมนิเทศนักเียน นักศึกษาใหม่ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID19) จะคลี่คลาย