โครงการอบรมแกนนำสานสัมพันธ์เครือข่าย TO BE NUMBER ONE ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการอบรมแกนนำสานสัมพันธ์เครือข่าย TO BE NUMBER ONE ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมแกนนำ – สานสัมพันธ์เครือข่าย TO BE NUMBER ONE ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๕” ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายเจริญพร เจตอธิการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรชมรม TO BE NUMBER ONE จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มาบรรยายให้ความรู้ในการอบรม ทั้งนี้เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รวมทั้งได้ให้บุคคลหรือองค์กรภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาสู่สถานศึกษาต่อไป