นักเรียน นักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิอุบลราชธานี การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา.pdf.pdf< ดาวน์โหลด

Read more...

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ระดับปวส. ภาคเรียนที่2/62(ฉบับแก้ไข)

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ระดับปวส. ภาคเรียนที่2/62(ฉบับแก้ไข)

ประกาศการกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช.

ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช.

**หมายเหตุ ระดับ ปวช. ค่าใช้จ่ายเป็น 0 บาท ปริ้นและนำส่งงานทะเบียน ตามวันเวลาที่กำหนด ***

ปวช.(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Read more...

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1)

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) (เพิ่มเติม…)

Read more...

ใบลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2562

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ออกฝึกประสบการณ์(ฝึกงาน)

    1.ปวส.1สชย.(ม.6)

    2.ปวส.1สชย.(ทวิ)

    3.ปวส.1สชผ.(ม.6)

    (เพิ่มเติม…)

    Read more...