ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี ๒๕๖๔

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.)วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุทธิชัย จรูญเนตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมติดตามด้วย การดำเนินโครงการดังกล่าวประกอบด้วย ๓ ภารกิจ คือ ๑. การบริการซ่อม (Repair) ให้บริการในการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ๒. บริการสร้าง (Build) ให้การฝึกอบรมและการสร้างอาชีพใหม่ หรือต่อยอดอาชีพปัจจุบัน ๓. บริการพัฒนา (Top Up) บริการพัฒนานวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไป ทั้งนี้นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และผู้นำชุมชนตำบลสะพือ ได้ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น