การประชุมคณะทำงานติดตามแผนแม่บทการพัฒนากำลังคนด้านช่างอากาศยาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

การประชุมคณะทำงานติดตามแผนแม่บทการพัฒนากำลังคนด้านช่างอากาศยาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะทำงานติดตามแผนแม่บทการพัฒนากำลังคนด้านช่างอากาศยาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้อง Smart Classroom โดยมีนายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรับฟังการรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 สาขาวิชาช่างอากาศยาน ทางระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom