แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสหธาตุศึกษา

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสหธาตุศึกษา

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.  นายณัฐวัฒน์ ฤทธิมนตรี  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาโยธาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาช่างอากาศยาน ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพให้กับ นีกเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนสหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยมีนักเรียนเข้ารับฟังการแนะแนวกว่า ๖๐ คน