ปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563