ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบริหารทั่วไป (ครู) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2566 นั้น
บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยได้รับมอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตามรายชื่อเรียงตามลำดับผู้มีคะแนนรวมสูงสุดไปหาน้อยสุด ดังต่อไปนี้