ประกาศ แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการสนับสนุนค่าเบิกจ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2/2566

ประกาศ แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการสนับสนุนค่าเบิกจ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2/2566

ประกาศงานการเงิน
เรื่อง แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการสนับสนุนค่าเบิกจ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2/2566
.
ด้วย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กำหนดการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนเงิน 260 บาท (สองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ประจำปีการศึกษา 2/2566 ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 – 3 ทุกคนที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2566 และส่งเอกสารเพื่อขอรับเงินถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
.
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดและตรวจสอบได้ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จึงโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์