ประกาศงานทะเบียน ขออนุญาตสำรวจความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร แบบสอบถามความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร ฯลฯ

ประกาศงานทะเบียน ขออนุญาตสำรวจความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร แบบสอบถามความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร ฯลฯ

ประกาศงานทะเบียน
เรื่อง ขออนุญาตสำรวจความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร
แบบสอบถามความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยแสแกน QR – Code หรือพิมพ์ URL ท้ายเอกสารนี้
*** กรุณาตอบแบบสอบถามระหว่างวันที่ 4 -11 มีนาคม 2567 เท่านั้น***