การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรม AI

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรม AI

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายชนินทร์ พบลาภ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรม AI สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมบัวแสด โดยมี นาย ณัฐพล เทพมา หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรม AI สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรม_AI
#PRวทอุบลฯ