ผอ.สอจ.อุบลฯ ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ

ผอ.สอจ.อุบลฯ ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมเพชรบุรีแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเจตคติที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การประพฤติตน และการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ความเป็นผู้นำ มีอุดมการณ์และปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพร้อมในการบริหารจัดการตามภารกิจของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การบริหารจัดการสถานศึกษา สามารถสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งต่อไป