บริษัท คันโต เมนเทนแนนซ์ เอเชีย จำกัด ธุรกิจการก่อสร้างและรักษาระบบสายส่งไฟฟ้าของรถไฟฟ้าในประเทศไทย

บริษัท คันโต เมนเทนแนนซ์ เอเชีย จำกัด ธุรกิจการก่อสร้างและรักษาระบบสายส่งไฟฟ้าของรถไฟฟ้าในประเทศไทย

วันนี้ (วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. บริษัท คันโต เมนเทนแนนซ์ เอเชีย จำกัด ธุรกิจการก่อสร้างและรักษาระบบสายส่งไฟฟ้าของรถไฟฟ้าในประเทศไทย จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อแนะนำบริษัทฯ และทำการคัดเลือกนักศึกษาในสาขาวิชาไฟฟ้าที่สนใจ
เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการติดตั้งอุปกรณ์และการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของรถไฟฟ้า เพื่อรองรับโครงการที่จะเพิ่มมากขึ้นในปีถัดไป