รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และนายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทั้งนี้เพื่อนิเทศให้คำปรึกษา กำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูใช้ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตน และเป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษาต่อไป