วท.อุบลฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านสว่างหมู่ที่ ๓ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายประมวล พิมพ์หล่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่่องกล นายวิเชียร กำทอง หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายกิตติพงศ์ จันทร์งาม หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นายนรา เดชะคำภู หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่่องกล แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างเชื่่อมโลหะ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการรณรงณ์แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน