การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
.วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนางอรทัย ซาเสน หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณพร้อมด้วย คณะครูผู้ช่วยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป