วท.อุบลฯ ร่วมรับฟังการดำเนินงานขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑

วท.อุบลฯ ร่วมรับฟังการดำเนินงานขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมรับฟังการดำเนินงานขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ต่อไป