โครงการอบรมเพื่อรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

โครงการอบรมเพื่อรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเพื่อรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายเจริญพร เจตอธิการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นำคณะครูที่ปรึกษา อวท. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรยุทธ ธนสมบัติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ นางณัฐยา งามชื่นครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและคณะ มาเป็นวิทยากรในการอบรม ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการ อวท. และคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ พร้อมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ อีกทั้งได้ฝึกภาวะการเป็นผู้นำต่อไป