การตรวจประเมินคุณภาพเพื่อรับการรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน วันที่ 1

การตรวจประเมินคุณภาพเพื่อรับการรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน วันที่ 1

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดร.ทิพวรรณ สายพิณ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และนายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน นำคณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพเพื่อรับการรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน (Approved Maintenance Training Organisation : AMTO) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand : CAAT) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อตรวจประเมินเอกสารหลักฐานและตรวจสถานที่ (Onsite) ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐานตามกฎข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ก่อนได้รับการรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินต่อไป