กิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติให้โอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ (เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ที่ผ่านมา ซึ่งในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นวันแรกของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีรองผู้อำนวยการ ๔ ฝ่าย คณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยผู้อำนวยการได้ให้โอวาทเกี่ยวกับ การเช็กชื่อเข้าแถวหน้าเสาธงผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care) และการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในวิทยาลัย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด