วท.อุบลฯ คว้ารางวัล การแข่งขันประกอบวงจรลิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

วท.อุบลฯ คว้ารางวัล การแข่งขันประกอบวงจรลิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๒๑ธันวาคม ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ “ราชภัฏอุบลฯก้าวไกล สู่ MICE University” ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ หอประชุมไพรพะยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งนี้แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้คัดเลือกนักศึกษา จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ๑. นายเจษฎา รอดภัย ๒. นายมติมนต์ จำนง นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ เป็นตัวแทนของแผนกวิชาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีนายอนุสรณ์ จารุกมูล เป็นครูผู้ควบคุมทีม ซึ่งผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและอุดมศึกษา