ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
กำหนดการขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. ของนักศึกษาที่งรายเก่า และรายใหม่ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564