ประกาศจากงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ประกาศจากงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ประกาศจากงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ขอให้นักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี ทำแบบคัดกรองประเมินนักเรียน นักศึกษา
ทุกครั้งก่อนเข้าห้องเรียน เพื่อกรอกแบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)