ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการออกฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการออกฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ