พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซึ่งเป็นการทำข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร หัวหน้างานความร่วมมือ พร้อมด้วยนางสาวสุวรีย์ โสวะภาสน์ เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน การศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป