วท.อุบลฯ ได้รับการจัดลำดับสถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดติด ๑ ใน ๒๕ อันดับแรก ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาฯ

วท.อุบลฯ ได้รับการจัดลำดับสถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดติด ๑ ใน ๒๕ อันดับแรก ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาฯ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้คืนของผู้กู้ยืมดีที่สุดของประเทศ ทั้ง ๒๕ อันดับ ซึ่ง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับการยอมรับให้เป็น ๑ ใน ๒๕ อันดับ ของสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ที่มีอัตราการชำระหนี้คืนของผู้กู้ยืมดีที่สุดของประเทศ ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างวินัยและปลูกฝังความรับผิดชอบให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมของผู้กู้ยืม มีระเบียบวินัยทางการเงิน ตลอดจนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการชำระเงินคืนกองทุน ส่งผลให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.studentloan.or.th/th/news/1696582993