นักเรียน – นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 (สำเร็จการศึกษาวันที่ 20 มีนาคม 2566 และ 12 พฤษภาคม 2566)

นักเรียน – นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 (สำเร็จการศึกษาวันที่ 20 มีนาคม 2566 และ 12 พฤษภาคม 2566)

ประกาศจากงานทะเบียน
นักเรียน – นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3และปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 (สำเร็จการศึกษาวันที่ 20 มีนาคม 2566 และ 12 พฤษภาคม 2566) ติดต่อรับประกาศนีบัตรได้ที่งานทะเบียน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป